Σε πρώτο στάδιο γίνεται η αξιολόγηση με τη χρήση διαφόρων μέσων (σταθμισμένων και άτυπων εργαλείων αξιολόγησης του λόγου και της ομιλίας, λήψη κοινωνικού ιστορικού, συγκέντρωση πληροφοριών από το οικογενειακό και το σχολικό πλαίσιο σε περίπτωση που το παιδί φοιτά, κ.ά.).

Σε δεύτερο στάδιο, σε περίπτωση που το παιδί χρειάζεται να ενταχθεί σε λογοθεραπευτικό πρόγραμμα, καταρτίζεται  το θεραπευτικό πρόγραμμα με τους μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους.

Σε τρίτο στάδιο γίνεται η εφαρμογή του θεραπευτικού προγράμματος με τη διαρκή αξιολόγηση της πορείας του και την αναπροσαρμογή, όπου απαιτείται, της στοχοθεσίας.