Σε γενικές γραμμές όταν ένας μαθητής δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος είναι ωφέλιμο να αξιολογηθεί καθώς η έγκαιρη παρέμβαση αποτελεί μέγιστης σημασίας ζήτημα για την επίτευξη προόδου.

Ειδικότερα, κάποια χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως ενδείξεις είναι τα ακόλουθα:

Στην Ανάγνωση:

 • Δυσκολίες στην Αναγνωστική Αποκωδικοποίηση (Φωνολογικά λάθη κατά την Ανάγνωση, όπως αντιμεταθέσεις, παραλείψεις ή προσθήκες γραμμάτων)

 • Δυσκολίες στην Αναγνωστική Ευχέρεια (Αργός Ρυθμός Ανάγνωσης, ελλείμματα στην Προσωδία, κ.ά.)

 • Δυσκολία στην Αναγνωστική Κατανόηση

Στην Παραγωγή Γραπτού Λόγου:

 • Δυσανάγνωστα Γράμματα

 • Παραβιάσεις Συμβάσεις Γραπτού Λόγου (Κεφαλαία, Σημεία Στίξης, Περιθώρια, κ.ά.)

 • Ορθογραφικά Λάθη (Φωνολογικά, Καταληκτικά, Ετυμολογικά Λάθη)

 • Στη Γραπτή Έκφραση (Δυσκολία στο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Παραγωγής Γραπτού Λόγου στο πλαίσιο της στοχοθεσίας του Αναλυτικού Προγράμματος)

Στα Μαθηματικά:

 • Δυσκολία στη διαχείριση των αριθμών

 • Δυσκολία στην εκτέλεση κάθετων και νοερών υπολογισμών

 • Δυσκολία στην επίλυση προβλημάτων

Άλλες Δυσκολίες:

 • Δυσκολία στη Συγκέντρωση και στην Προσοχή

 • Δυσκολία στη Μνημονική Συγκράτηση Πληροφοριών

 • Δυσκολία στην Οργάνωση του χώρου, του χρόνου και της δράσης, κ.ά.

Τέλος, θεωρείται ωφέλιμη η δημιουργία ενός δικτύου εποικοδομητικής συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους στη μάθηση του παιδιού, προκειμένου να σας παρέχουν πληροφορίες για την πρόοδό του.