Το Πρόγραμμα Αποκατάστασης Μαθησιακών Δυσκολιών περιλαμβάνει μία ευρεία στοχοθεσία που αφορά τον μαθησιακό, γνωστικό και κοινωνικό τομέα. Η κατάρτιση της στοχοθεσίας του Προγράμματος εξαρτάται από τις ανάγκες του παιδιού.

Σε γενικές γραμμές η στοχοθεσία των Προγραμμάτων Αποκατάστασης των Δυσκολιών στη Μάθηση αφορούν τον:

  1. Γνωστικό Τομέα (Καλλιέργεια Προσοχής, Συγκέντρωσης, Μνήμης, κ.ά.)

  2. Μαθησιακό Τομέα (Αναγνωστική Δεξιότητα, Παραγωγή Προφορικού και Γραπτού Λόγου, Μαθηματικές Δεξιότητες, κ.ά.)

  3. Κοινωνικό Τομέα (Καλλιέργεια Κοινωνικών Δεξιοτήτων)

Παράλληλα, αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος αποτελεί η προαγωγή της ψυχικής υγείας των μαθητών, επιδιώκοντας την τόνωση της αυτοπεποίθησης, τη μείωση του άγχους σχολικής απόδοσης, την υιοθέτηση θετικών προτύπων συμπεριφοράς, κ.ά.