Στο Κέντρο μας πιστεύουμε ότι η Οικογένεια και το Σχολείο αποτελούν πολύτιμους αρωγούς της προσπάθειάς μας και επομένως αναπόσπαστο μέρος των Προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, στο τέλος κάθε συνεδρίας προβλέπεται σύντομη ενημέρωση σχετικά με την πορεία του παιδιού, ενώ ανά τακτά διαστήματα γίνονται εκτενέστερες ενημερώσεις σχετικά με την πορεία των Προγραμμάτων και λαμβάνονται από κοινού αποφάσεις για την πορεία τους.

Αποκλειστικά και μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της οικογένειας, επιδιώκεται η δημιουργία ενός δικτύου εποικοδομητικής συνεργασίας με το Σχολείο με σκοπό την αποτελεσματική στήριξη του παιδιού.