Το πρόγραμμα του Κέντρου Μελέτης ξεκινά με την προετοιμασία των καθηκόντων για την επόμενη ημέρα στο σχολείο. Ο μαθητής εργάζεται αυτόνομα –στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του- μέσα σε μικρές ομάδες εργασίας με την παράλληλη καθοδήγηση της εκπαιδευτικού.

Ο ρόλος της εκπαιδευτικού αφορά την επίλυση αποριών των μαθητών, τη διευκόλυνση της εμπέδωσης της ύλης με την αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και διαφόρων εποπτικών μέσων, τον έλεγχο της κατανόησης, καθώς και την καλλιέργεια των οργανωτικών δεξιοτήτων του.

Η συμπεριφορά της εκπαιδευτικού διέπεται από σεβασμό προς τον μαθητή και την προσπάθειά του για μάθηση. Για τον σκοπό αυτό αναπόσπαστο στοιχείο της διδασκαλίας συνιστά η ενθάρρυνση και η επιβράβευση των προσπαθειών, η τόνωση της αυτοπεποίθησής τους, η καλλιέργεια της συμπεριφοράς και της στάσης τους απέναντι στη μάθηση. Παράλληλα,  στις μικρές ομάδες εργασίας ενθαρρύνεται η συνεργασία και η αρμονική συνύπαρξη των μαθητών.