Γενικά η γλωσσική ανάπτυξη του ατόμου συντελείται σε δύο επίπεδα: α) αντιληπτικά, δηλαδή το άτομο να μπορεί να κατανοεί τον προφορικό λόγο και β) εκφραστικά, δηλαδή να μπορεί να εκφράσει αυτά που επιθυμεί.

Ειδικότερα, η  γλωσσική ανάπτυξη αποτελείται από 5 τομείς:

α) Την Άρθρωση – Φωνολογία, δηλαδή την οργάνωση και τη σωστή εκφορά των φθόγγων της γλώσσας.

β) Τη Μορφολογία, δηλαδή τα μορφήματα της γλώσσας και τον τρόπο με τον οποίο προσδίδουν νόημα στις λέξεις (το γένος, η πτώση και ο αριθμός των Ουσιαστικών, οι χρόνοι των Ρημάτων, κ.ά.).

γ)Τη  Σημασιολογία, δηλαδή το λεξιλόγιο που έχει κατακτήσει το άτομο και η σωστή χρήση του ανάλογα με την περίσταση που πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

δ) Την  Πραγματολογία, δηλαδή την ορθή χρήση της γλώσσας και την εφαρμογή των κοινωνικών κανόνων κατά την επικοινωνία του ατόμου.

ε) Τη Σύνταξη, δηλαδή τον σωστό συνδυασμό των λέξεων ώστε να σχηματίσουν  προτάσεις.