Μια διαταραχή στον λόγο που δεν έχει λάβει την κατάλληλη λογοθεραπευτική παρέμβαση ενδέχεται να επηρεάσει τις μαθησιακές δεξιότητες του παιδιού. Ενδεικτικά, προβλήματα στον προφορικό λόγο συνδέονται με ελλείμματα στην ανάγνωση, στη γραφή, στην παραγωγή γραπτού λόγου, κ.ά.. Αντίθετα, στην περίπτωση που τα ελλείμματα στον προφορικό λόγο έχουν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο κίνδυνος εμφάνισης δευτερογενών δυσκολιών στη μάθηση περιορίζεται σημαντικά. Στο Κέντρο μας δίνεται μεγάλη σημασία στην εξασφάλιση της επιτυχούς ένταξης του παιδιού στο σχολικό πλαίσιο. Για τον σκοπό αυτό εφαρμόζονται, όπου κρίνεται απαραίτητο, προγράμματα σχολικής ετοιμότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μαθησιακή πρόοδο του παιδιού.