Είναι αλήθεια ότι κάποιοι στόχοι του Προγράμματος προσεγγίζονται και από άλλες ειδικότητες ή καλύτερα αποτελούν πεδίο συνεργασίας και σύμπραξης διαφορετικών ειδικοτήτων. Ωστόσο, τα Προγράμματα Αποκατάστασης των Μαθησιακών Δυσκολιών αποτελούν ένα ξεχωριστό τομέα παρέμβασης, παρέχονται από εξειδικευμένους επιστήμονες και περικλείουν τομείς που δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο δράσης άλλων ειδικοτήτων (π.χ. μαθηματικές δεξιότητες, κ.ά.).