Τα προβλήματα στον λόγο και στην ομιλία συχνά αποτελούν σύμπτωμα μίας ευρύτερης διαταραχής της ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, στο Κέντρο μας κρίνεται αναγκαία συνθήκη η συνεργασία του λογοθεραπευτή με άλλες ειδικότητες, προκειμένου να αντιμετωπίζονται με ολιστικό τρόπο οι ανάγκες του παιδιού. Επιπλέον, ο λογοθεραπευτής συχνά συνεργάζεται και διαμορφώνει κοινή στοχοθεσία με άλλους θεραπευτές, προκειμένου να εξασφαλιστούν τα βέλτιστα αποτελέσματα της παρέμβασης. Τέλος,  καθώς οι λογοθεραπευτές μας έχουν βαθιά θεωρητική γνώση των χαρακτηριστικών της κάθε διαταραχής, βρίσκονται σε θέση να μπορούν να ανιχνεύσουν αναδυόμενα ελλείμματα σε άλλους τομείς της ανάπτυξης, παραπέμποντας έτσι έγκαιρα το παιδί για αξιολόγηση από άλλον ειδικό. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η έγκαιρη παρέμβαση σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, η οποία αποτελεί βασικό κριτήριο για την αποκατάσταση κάθε διαταραχής.